Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana

Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana

Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana

404 ak.st.

(125 klātienē st,279 neklātienē st)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Programmēšana (Programmēšanas tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim))

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Spēj raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus.

2. Zina informācijas un sakaru tehnoloģijas aprīkojuma un iekārtu veidus, datoru, sadzīves elektroniskās iekārtas, biežāk lietotos programmatūras veidus un lietojumprogrammu veidus.

3. Izprot EIKT pamatprocesus un to savstarpējo sasaisti, izprot dažāda aprīkojuma nozīmi informācijas nosūtīšanā un uzkrāšanā, programmēšanas nozīmi iekārtu un programmatūras darbības nodrošināšanā.

4. Spēj izstrādāt, pierakstīt un novērtēt algoritmu un izvēlēties nepieciešamās struktūras vienkāršas problēmas atrisināšanai.

5. Zina datu veidus, datu struktūras, algoritmu veidošanas paņēmienus un izprot algoritmu nozīmi sistēmu programmēšanā.

6. Zina programmēšanas tehnoloģijas definīcijas un lietotos terminus, programmatūras dzīves ciklu un izstrādes metodoloģijas

7. Izprot stratēģijas ietekmi uz programmatūras izstrādes procesu.

8. Izprot matemātikas praktisko lietojamību programmēšanā, un algoritmisko domāšanu.

9. Spēj organizēt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību.

10. Zina datu glabāšanas un apmaiņas, datu aizsardzības organizēšanas kārtību.

11. Spēj uzrakstīt tīmekļa vietnes programmatūras vienības pirmkodu atbilstoši lietotāja vajadzībām.

12. Zina tīmekļa vietnes programmēšanas valodu iespējas un lietošanu, programmēšanas vides, tīmekļa vietnes programmatūras koda strukturēšanas metodes.

13. Izprot tīmekļa vietnes lietotāja programmatūras vajadzības.

14. Spēj veidot datu bāzes nepieciešamajā apjomā. Zina: datu tipus, datu struktūras, datu modelēšanas rīkus, datu bāzes izstrādes un konfigurēšanas principus.

15. Izprot datu bāzu saistību ar programmatūras vienībām.

16. Spēj izstrādāt ideju par jaunu EIKT nozares produktu.

17. Zina jauna produkta izstrādes ideju ģenerēšanas metodes, EIKT tirgus izpētes metodes.

18. Izprot ideju ģenerēšanas un tirgus izpētes metožu nozīmi jaunu EIKT produktu izstrādē.

1EIKT pamatprocesi un darbu veidi  
  1EIKT nozares pamatprocesi.
  2EIKT nozares iekārtas
  3EIKT nozares uzņēmumi.
  4Elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifika.
  5Sadarbība ar citiem uzņēmuma darbiniekiem.
  6Darba vide un darba vides riska faktori EIKT nozarē.
  7Ieskaite
2Algoritmēšanas un programmēšanas pamati  
  1Algoritmu jēdziens, tā nozīme IKT jomā un tā pierakstīšanas veidi.
  2Algoritma struktūras veidi, to izstrāde, izmantojot blokshēmas pierakstu.
  3Vienkārša algoritma izstrāde un realizēšana programmēšanas valodā.
  4Programmēšanas pamati
  5Programmatūras izstrāde.
  6Cikliskas struktūras algoritmi
  7Masīvi
  8Algoritma pieraksts programmēšanas valodā.
  9Ieskaite
3Programmēšanas tehnoloģijas  
  1Programmatūras izstrādes stratēģijas.
  2Sistēmas analīze.
  3Sistēmas modelēšana.
  4Programmatūras prasību specifikācijas definēšana.
  5Programmatūras projektēšana.
  6Programmatūras implementēšana.
  7Programmatūras atkļūdošana.
  8Programmatūru pavadošā dokumentācija
  9Strukturālā testēšana.
  10Funkcionālā testēšana.
  11Programmatūras testēšanas dokumentācija.
  12Programmatūras uzturēšana.
  13Ieskaite
4Matemātikas speciālās nodaļas  
  1Matricas
  2Kopu teorijas elementi
  3Kombinatorikas pamati
  4Loģiskās operācijas
  5Modelēšanas jēga un pamatprincipi
  6Grafu teorijas elementi
  7Tīklveida plānošana
  8Ieskaite
5EIKT drošības politikas veidošana  
  1Datu glabāšana un informācijas apmaiņa.
  2Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana.
  3Ļaundabīgā programmatūra.
  4Datorsistēmu un tīklu fiziskā aizsardzība.
  5Datorsistēmas un tīklu loģiskā aizsardzība.
  6Ieskaite
6Lietotnes programmēšana  
  1Lietotņu veidošana.
  2Lietotņu darbības testēšana.
  3Lietotnes koda pārbaude.
  4Lietotnes programmas koda uzlabošana.
  5Ieskaite
7Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)  
  1Tīmekļa vietnes programmatūras veidošana (programmēšanas valodas: HTML, CSS, JavaScript).
  2Tīmekļa vietnes servera programmēšana.
  3Tīmekļa vietnes programmatūras darbības testēšana (HTML, CSS, JavaScript un servera puses programmām).
  4Tīmekļa vietnes programmatūras atjaunināšana.
  5Tīmekļa vietnes uzlabošana.
  6Ieskaite
8Datu bāzu programmēšana  
  1Datu bāzes pamati.
  2Vienkāršas SQL datu bāzes izstrāde.
  3Datu bāzes izstrāde.
  4Datu atlase no datu bāzes, kombinējot vairāku tabulu saistītos datus.
  5Datu bāzes testēšana.
  6Datu bāzes uzturēšana un atjaunināšana.
  7Datu bāzu pilnveidošanas un optimizēšanas metodes.
  8Datu bāzes testēšana.
  9Datu bāzes kļūdu dokumentēšana.
  10Datu bāzes programmatūras kļūdu novēršana.
  11Ieskaite
9EIKT produktu izstrāde  
  1EIKT nozares tirgus izpēte.
  2Ideju ģenerēšanas metodes.
  3Personības, profesionālās orientācijas testi.
  4Komandas darbs.
  5Informācijas meklēšana lietojot tehnoloģijas.
  6Aktualitātes un attīstības tendences.
  7Produkta idejas izstrāde.
  8Tāmes izstrāde.
  9Biznesa plāna izstrāde.
  10Vienkārša produkta izstrāde.
  11EIKT produkta prezentēšana.
  12Ieskaite

Pilna kursa maksa: 1764.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 176.40 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top