Programmēšana (TIP)

Programmēšana (TIP)

Programmēšana (TIP) 960 ak.st.

  • teorija: 268 (no kurām 184 ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 452 (no kurām 310 ir neklātiene)
  • kvalifikācijas prakse: 240

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Programmēšanas tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Lasīt un izprast programmatūras vai tās daļas tehnisko projektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju darba uzdevumu veikšanā.

2. Iegūt informāciju par konkrētas programmatūras vai tās daļas uzbūvi un novērtēt darba apjomu.

3. Izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanas valodu un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi.

4. Lasīt un analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu un uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu, pārbaudīt tā atbilstību lietotāja vajadzībām un veikt vienību testēšanu.

5. Izvērtēt koda struktūras atbilstību tā uzdevumam un veikt koda refaktorēšanu (programmatūras koda struktūras jeb dizaina uzlabošana bez sagaidāmās funkcionalitātes maiņas).

6. Īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus.

7. Veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas programmatūras vienībām nepieciešamajā apjomā.

8. Sagatavot testu datu komplektu piemērus, izvēlēties piemērotākos programmatūras vienības testēšanai un veikt programmatūras darbības pārbaudi.

9. Uzturēt programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt.

10. Analizēt un novērst uzturamās programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas, to cēloņus vai neatbilstību dokumentācijai.

11. Noteikt darba uzdevuma izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

12. Sagatavot rakstisku un mutisku informāciju par programmatūras izstrādes, testēšanas, ieviešanas gaitu un programmatūras uzturēšanu, noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērojot datu aizsardzības un konfidencialitātes principus.

13. Izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, regulāri iepazīstoties ar informācijas un komunikācijas nozares profesionālajiem jaunumiem, izmantojot tehnisko dokumentāciju, tīmekli un citus tehniskās informācijas avotus.

14. Strādāt individuāli un komandā, ievērojot profesionālās ētikas principus, profesionālās saskarsmes un darba tiesisko attiecību normas.

15. Organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.

1Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 1.līmenis  
  1Digitālās informācijas lietošana, aizsardzība un drošība:
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības, darba drošības un ētiskie apsvērumi.
  2Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju izmantošana.
  3Digitālā identitāte un pratība: informācijas ieguves un komunikācijas
līdzekļu izmantošanas iespējas.
  4Ieskaite
2Iniciatīva un uzņēmējdarbība 1.līmenis  
  1Ievads uzņēmējdarbībā un biznesa ideja.
  2Klientu segmenti Attiecības ar klientiem.
  3Produkta vērtības nozīme. Produkta izplatīšanas kanāli
  4Ienākumu plūsma Resursi un līdzekļi.
  5Reģistrēšanai par pašnodarbinātu personu nepieciešamie dokumenti, to aizpildīšana. Nodokļi pašnodarbinātām personām.
  6Galvenās aktivitātes produktu radīšanai un mārketingam.
  7Galvenie sadarbības partneri.
  8Izmaksas, to izmantošana aprēķinos
  9Vienkāršota grāmatvedība
  10Ieskaite
3Sabiedrības un cilvēka drošība  
  1Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
  2Darba aizsardzība
  3Ugunsdrošība
  4Elektrodrošība
  5Civilā aizsardzība
  6Vides aizsardzība
  7Veselības mācība
  8Ieskaite
4EIKT pamatprocesi un darbu veidi  
  1EIKT nozares pamatprocesi.
  2EIKT nozares iekārtas
  3EIKT nozares uzņēmumi.
  4Elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifika.
  5Sadarbība ar citiem uzņēmuma darbiniekiem.
  6Darba vide un darba vides riska faktori EIKT nozarē.
  7Ieskaite
5EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas  
  1Kabeļi un to savienojumi.
  2Spraudņu tipi, to galvenie tehniskie parametri
  3Lodēšanas darbi.
  4Elektrisko lielumu mērījumi.
  5Galda datora montāža un demontāža.
  6Ieskaite
6Algoritmēšanas un programmēšanas pamati  
  1Algoritmu jēdziens, tā nozīme IKT jomā un tā pierakstīšanas veidi.
  2Algoritma struktūras veidi, to izstrāde, izmantojot blokshēmas pierakstu.
  3Vienkārša algoritma izstrāde un realizēšana programmēšanas valodā.
  4Programmēšanas pamati
  5Programmatūras izstrāde.
  6Cikliskas struktūras algoritmi
  7Masīvi
  8Algoritma pieraksts programmēšanas valodā.
  9Ieskaite
7Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei  
  1Informācijas meklēšanas veidi.
  2Tehniskā dokumentācija EIKT nozarē.
  3Skices un darba zīmējumi.
  4Detaļu un materiālu pasūtījuma tehniskā specifikācija.
  5Ieskaite
8Datorsistēmas un datortīkli  
  1Lokālie datortīkli.
  2Datortehnikas komponenti.
  3Operētājsistēmu, programmatūru instalēšana un konfigurācija.
  4Datortehnikas un lokālo datortīklu attīstības plānošana.
  5Vadu un bezvadu lokālie tīkli.
  6Lokālo tīklu kabeļi.
  7Tīkla veiktspēja.
  8Komutācijas un maršrutēšanas iekārtas.
  9Serveru instalēšana..
  10Serveru konfigurēšana.
  11Serveru programmatūras darbība un uzturēšana.
  12Darbs ar klientu.
  13Ieskaite
9Sistēmu programmēšana  
  1Programmēšanas valodas (Java, C#, C++, Delfi vai cita) pamata konstrukcijas.
  2Pamata datu struktūras un algoritmi.
  3Objektorientētā programmēšana.
  4Dinamiskās datu struktūras.
  5Grafiskā lietotāju saskarne (GUI).
  6Vienlaicīga un sadalīta programmēšana.
  7Programmas izstrādes labā prakse.
  8Programmas izstrāde atbilstoši pasūtītāja prasībām.
  9Ieskaite
10Datu bāzu programmēšana  
  1Datu bāzes pamati.
  2Vienkāršas SQL datu bāzes izstrāde.
  3Datu bāzes izstrāde.
  4Datu atlase no datu bāzes, kombinējot vairāku tabulu saistītos datus.
  5Datu bāzes testēšana.
  6Datu bāzes uzturēšana un atjaunināšana.
  7Datu bāzu pilnveidošanas un optimizēšanas metodes.
  8Datu bāzes testēšana.
  9Datu bāzes kļūdu dokumentēšana.
  10Datu bāzes programmatūras kļūdu novēršana.
  11Ieskaite
11Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)  
  1Tīmekļa vietnes programmatūras veidošana (programmēšanas valodas: HTML, CSS, JavaScript).
  2Tīmekļa vietnes servera programmēšana.
  3Tīmekļa vietnes programmatūras darbības testēšana (HTML, CSS, JavaScript un servera puses programmām).
  4Tīmekļa vietnes programmatūras atjaunināšana.
  5Tīmekļa vietnes uzlabošana.
  6Ieskaite
12Programmēšanas tehnoloģijas  
  1Programmatūras izstrādes stratēģijas.
  2Sistēmas analīze.
  3Sistēmas modelēšana.
  4Programmatūras prasību specifikācijas definēšana.
  5Programmatūras projektēšana.
  6Programmatūras implementēšana.
  7Programmatūras atkļūdošana.
  8Programmatūru pavadošā dokumentācija
  9Strukturālā testēšana.
  10Funkcionālā testēšana.
  11Programmatūras testēšanas dokumentācija.
  12Programmatūras uzturēšana.
  13Ieskaite
13Matemātikas speciālās nodaļas  
  1Matricas
  2Kopu teorijas elementi
  3Kombinatorikas pamati
  4Loģiskās operācijas
  5Modelēšanas jēga un pamatprincipi
  6Grafu teorijas elementi
  7Tīklveida plānošana
  8Ieskaite
14EIKT drošības politikas veidošana  
  1Datu glabāšana un informācijas apmaiņa.
  2Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana.
  3Ļaundabīgā programmatūra.
  4Datorsistēmu un tīklu fiziskā aizsardzība.
  5Datorsistēmas un tīklu loģiskā aizsardzība.
  6Ieskaite
15Lietotnes programmēšana*
(*Profesionālie C daļas izvēles moduļi – jāizvēlas 2 no 3 moduļiem)
  
  1Lietotņu veidošana.
  2Lietotņu darbības testēšana.
  3Lietotnes koda pārbaude.
  4Lietotnes programmas koda uzlabošana.
  5Ieskaite
16EIKT produktu izstrāde*
(*Profesionālie C daļas izvēles moduļi – jāizvēlas 2 no 3 moduļiem)
  
  1EIKT nozares tirgus izpēte.
  2Ideju ģenerēšanas metodes.
  3Personības, profesionālās orientācijas testi.
  4Komandas darbs.
  5Informācijas meklēšana lietojot tehnoloģijas.
  6Aktualitātes un attīstības tendences.
  7Produkta idejas izstrāde.
  8Tāmes izstrāde.
  9Biznesa plāna izstrāde.
  10Vienkārša produkta izstrāde.
  11EIKT produkta prezentēšana.
  12Ieskaite
17Industriālo iekārtu programmēšana*
(*Profesionālie C daļas izvēles moduļi – jāizvēlas 2 no 3 moduļiem)
  
  1Darba drošība ar industriālajām iekārtām.
  2Industriālā iekārta un tās darbības princips.
  3Programmēšanas valodas, kas noteiktas IEC 61131 standartā.
  4Programmas izstrāde industriālajai iekārtai.
  5Programmu testēšana.
  6Programmas uzturēšana un atjaunināšana.
  7Programmas koda refaktorēšana.
  8Ieskaite
18Programmēšanas tehniķa (kvalifikācijas) prakse  
19Kvalifikācijas valsts noslēguma pārbaudījums  

Pilna kursa maksa: 1561,60 EUR, līdzmaksājums 5% – 78.08 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top