Praktiskā grāmatvedība

Praktiskā grāmatvedība (ar priekšzināšanām)

Praktiskā grāmatvedība (ar priekšzināšanām) (klātienē 160 st)

 1. Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes, lai uzņēmumu grāmatveži, grāmatvežu palīgi, finanšu darbinieki, ekonomisti celtu savu profesionālo kvalifikāciju, lai izglītojamie spētu darbā pielietot mūsdienu informācijas ieguves, sagatavošanas un apstrādes tehnoloģijas, tai skaitā datorizētās grāmatvedības programmas un jaunākās likumdošanas prasības.

 2. Sniegt zināšanas aktuālajos likumdošanas jautājumos, kas saistīti ar grāmatvedības kārtošanu.

 3. Sniegt zināšanas un veikt apmācību grāmatvedības programmas izmantošanā, lai izglītojamie spēj veikt grāmatvedības kārtošanu, izmantojot grāmatvedības programmu, kuri pārzina grāmatvedības uzskaites pamatus un kuriem ir iemaņas darbam ar personālo datoru.

 4. papildināt un aktualizēt esošās zināšanas grāmatvedības jomā, saskaņā ar jaunākajiem LR likumdošanas aktiem.

 5. Sniegt zināšanas par dokumentu pārvaldības organizēšanu komercdarbībā.

 6. Veidot izglītojamā zināšanas par personības temperamentiem un raksturu un saskarsmes veidošanas prasmes darbā ar klientu un darbu komandā.

 1. Pārzināt aktuālāko Latvijas Republikas likumdošanā, kas saistīta ar grāmatvedības kārtošanu.
 2. Izvēlēties nepieciešamo informāciju, lai varētu kārtot grāmatvedību atbilstoši jaunākajai likumdošanai.
 3. Pārzināt jaunākās grāmatvedības uzskaites metodiku.
 4. Veikt grāmatvedības aprēķinus.
 5. Veikt darba algu aprēķinus.
 6. Izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības dokumentos.
 7. Sastādīt uzņēmuma grāmatvedības gada pārskatus un veikt firmas darbības rezultātu novērtējumu.
 8. Pārbaudīt naudas maksājumu, ienākumu un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību .
 9. Sagatavot finanšu pārskatus.
 10. Sagatavot nepieciešamo informāciju statistikas vajadzībām.
 11. Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi.
 12. Lietot un papildināt grāmatvedības, finanšu u.tml. datu bāzes
 13. Pielietot biroja datorprogrammas.
 14. Pielietot praktiskajā grāmatvedībā Latvijā izplatītākās grāmatvedības datorprogrammas.
 15. Pārzināt un prast biroja darbus, kuri saistīti ar dokumentu izstrādi un sagatavošanu.
 16. Par nodokļiem un nodevām.
 17. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
 18. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
 19. Mikrouzņēmumu nodokļa likums
 20. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums
 21. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
 22. Mācību rezultātā izglītojamais apgūst darba tiesību pamatus, lai spētu tos piemērot darba tiesiskajās attiecībās.
 23. Mācību rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas par aktualitātēm grāmatvedības uzskaites kārtošanas jomā, piemērojot jaunāko likumdošanu.
 24. Mācību rezultātā izglītojamais apgūst prasmes un iemaņas izstrādāt uzņēmuma lietvedības reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus, izstrādāt un apliecināt dokumentus, veikt dokumenta atvasinājumus un nepieciešamās dienesta atzīmes.
 25. Veidot izglītojamā zināšanas par personības temperamentiem un raksturu un saskarsmes veidošanas prasmes darbā ar klientu un darbu komandā.
 1. NODOKĻI, NODOKĻU LIKUMDOŠANA 24 st., t.sk. 12 st klātienē, 12 st tālmācībā/neklātienē)
  Likums „Par nodokļiem un nodevām”
  Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
  Pievienotās vērtības nodokļa likums
  Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
  Darba algas aprēķina piemēri
  Mikrouzņēmumu nodokļa likums
  Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums
  Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
  Noslēguma pārbaudījums
 2. DATORIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA 37 st., t.sk. 12 st klātienē, 25 st tālmācībā/neklātienē)
  Programmas pamatjēdzieni
  Konta plāns
  Sākuma atlikumu ievade un citi katalogi
  Kase, norēķinu atbildīgās personas
  Banku operācijas
  Darba alga, kadru uzskaite
  Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
  Preču un pakalpojuma uzskaite
  PVN uzskaite
  Bilance
  Peļņa un zaudējumi
  Noslēguma pārbaudījums
 3. GRĀMATVEDĪBA (61 st., t.sk. 20 st klātienē, 41 st tālmācībā/neklātienē)
  Uzņēmuma grāmatvedības politika.
  Attaisnojuma dokumentu noformēšana.
  Darījumi ar skaidru naudu
  Krājumu un pamatlīdzekļu uzskaite
  Transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā.
  Grozījumi PVN likumā
  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas
  Uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi.
  Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
  Debitori un kreditori
  Aizdevumu noformēšana un maksājumu veikšanas kārtība.
  Dividenžu, ārkārtas dividenžu aprēķināšana.
  Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji
  Nodokļa atvieglojumi un zaudējumu samazināšana.
  Uzņēmuma gada pārskats, deklarācijas aizpildīšana
  Noslēguma pārbaudījums
 4. DOKUMENTU PĀRVALDĪBA (16 st., t.sk. 8 st klātienē, 8 st tālmācībā/neklātienē)
  Dokumentu pārvaldības tiesiskie pamati. Dokuments, dokumentu noformēšana.
  Pārvaldes dokumenti
  Dokumentu atvasinājumi
  Elektroniskie dokumenti.
  Dokumentu aprite
  Lietu nomenklatūra
  Noslēguma pārbaudījums
 5. SASKARSME (20 st., t.sk. 13 st klātienē, 7 st tālmācībā/neklātienē)
  Personības raksturojums
  Saskarsmes psiholoģija
  Savstarpējās attiecības darba procesā
  Darbs komandā
  Profesionālā ētika
  Noslēguma pārbaudījums
 6.  

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  40.00 EUR

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaakursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām) (kopā 160 st)

 1. Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes, lai uzņēmumu grāmatveži, grāmatvežu palīgi, finanšu darbinieki, ekonomisti celtu savu profesionālo kvalifikāciju, lai izglītojamie spētu darbā pielietot mūsdienu informācijas ieguves, sagatavošanas un apstrādes tehnoloģijas, tai skaitā datorizētās grāmatvedības programmas un jaunākās likumdošanas prasības.

 2. Sniegt zināšanas aktuālajos likumdošanas jautājumos, kas saistīti ar grāmatvedības kārtošanu.

 3. Sniegt zināšanas un veikt apmācību grāmatvedības programmas izmantošanā, lai izglītojamie spēj veikt grāmatvedības kārtošanu, izmantojot grāmatvedības programmu, kuri pārzina grāmatvedības uzskaites pamatus un kuriem ir iemaņas darbam ar personālo datoru.

 4. Sniegt zināšanas par dokumentu pārvaldības organizēšanu komercdarbībā.

 5. Veidot izglītojamā zināšanas par personības temperamentiem un raksturu un saskarsmes veidošanas prasmes darbā ar klientu un darbu komandā.

 1. Pārzināt aktuālāko Latvijas Republikas likumdošanā, kas saistīta ar grāmatvedības kārtošanu.
 2. Izvēlēties nepieciešamo informāciju, lai varētu kārtot grāmatvedību atbilstoši jaunākajai likumdošanai.
 3. Pārzināt jaunākās grāmatvedības uzskaites metodiku.
 4. Veikt grāmatvedības aprēķinus.
 5. Veikt darba algu aprēķinus.
 6. Izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības dokumentos.
 7. Sastādīt uzņēmuma grāmatvedības gada pārskatus un veikt firmas darbības rezultātu novērtējumu.
 8. Pārbaudīt naudas maksājumu, ienākumu un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību .
 9. Sagatavot finanšu pārskatus.
 10. Sagatavot nepieciešamo informāciju statistikas vajadzībām.
 11. Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi.
 12. Lietot un papildināt grāmatvedības, finanšu u.tml. datu bāzes
 13. Pielietot biroja datorprogrammas.
 14. Pielietot praktiskajā grāmatvedībā Latvijā izplatītākās grāmatvedības datorprogrammas.
 15. Pārzināt un prast biroja darbus, kuri saistīti ar dokumentu izstrādi un sagatavošanu.
 16. Par nodokļiem un nodevām.
 17. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
 18. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
 19. Mikrouzņēmumu nodokļa likums
 20. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums
 21. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
 22. Mācību rezultātā izglītojamais apgūst darba tiesību pamatus, lai spētu tos piemērot darba tiesiskajās attiecībās.
 1. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PAMATI (kopā 92 st., t.sk. 55 st. neklātienē)
  Grāmatvedības uzskaites pamati
  Saimnieciskie procesi
  Naudas līdzekļu uzskaite
  Naudas līdzekļu uzskaite
  Tirdzniecības uzskaite
  Darba algas uzskaite
  Pamatlīdzekļu uzskaite
  Nemateriālo ieguldījumu uzskaite
  Pievienotās vērtības nodoklis
  Gada pārskatu un atskaišu sagatavošana iesniegšanai VID
  I/K, pašnodarbinātas personas, SDV, MUN
  Noslēguma pārbaudījums
 2. DATORIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA (kopā 40 st., t.sk. 19 st. neklātienē)
  Programmas pamatjēdzieni
  Konta plāns
  Sākuma atlikumu ievade un citi katalogi
  Kase, norēķinu atbildīgās personas
  Banku operācijas
  Darba alga, kadru uzskaite
  Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
  Preču un pakalpojuma uzskaite
  PVN uzskaite
  Bilance
  Peļņa un zaudējumi
  Noslēguma pārbaudījums
 3. DOKUMENTU PĀRVALDĪBA (kopā 16 st., t.sk. 8 st. neklātienē)
  Dokumentu pārvaldības tiesiskie pamati. Dokuments, dokumentu noformēšana.
  Pārvaldes dokumenti
  Dokumentu atvasinājumi
  Elektroniskie dokumenti.
  Dokumentu aprite
  Lietu nomenklatūra
  Noslēguma pārbaudījums
 4. SASKARSME (kopā 8 st., t.sk. 4 st. neklātienē)
  Personības raksturojums
  Saskarsmes psiholoģija
  Savstarpējās attiecības darba procesā
  Darbs komandā
  Profesionālā ētika
  Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  40.00 EUR

Plānotās mācību dienas/grafiki

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to top