Par projektu

ESF PROJEKTS
«NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 – 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas (ja nepieciešams):

Cits atbalsts:

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss,
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Apmācības šī projekta ietvaros notiek tikai latviešu valodā.

Nodarbības tiek organizētas 1-2 reizes nedēļā darba dienu vakaros (18-20.50 vai 18.30-21.20). Dažās programmās var tikt nokomplektētas arī grupas ar mācību laiku sestdienās (9-13.20 vai 10-14.20).

Dažas programmās, piemēram, “Digitālās prasmes senioriem” vai “Digitālie komunikācijas rīki un grāmatvedības aktualitātes skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē” papildus plānojam izveidot arī dienas grupas.

Tas atkarīgs no izvēlētās mācību programmas un kopējā kontaktstundu skaita tajā. Aptuvenais mācību ilgums nedēļās redzams pie programmas apraksta macibaspieaugusajiem.lv

Precīzi mācību grafiki tiks izstrādāti pēc visu pieteikumu saņemšanas, tie būs pieejami mācību centra mājas lapā pirms līguma slēgšanas un mācību uzsākšanas. Slēdzot līgumu par dalību kursos, mācību grafiks tiks pievienots līgumam.

Ja Jūsu pieteiktajā programmā tiks atvērtas vairākas grupas, Jums būs iespēja izvēlēties sev izdevīgāko no piedāvātajām.

Nē, svētdienās un svētku dienās nodarbības nenotiek.

Katrā programmā ir paredzētas gan kontatktstundas tiešsaistes režīmā, gan neklātienes stundas, kad studenti patstāvīgi apgūst teoriju no piedāvātajiem mācību materiāliem (video vai lasāmie materiāli) vai pilda uzdotos praktiskos darbus. Neklātines mācību procesa laikā ir iespēja konsultēties pie pedagoga, sazinoties rakstiski forumā vai e-pastā.

Nē, mācību centrs nevar reģistrēt personu pieteikumus uz “Mācības pieaugušajiem”  kursiem. 

Pieteikšanās kursiem šī projekta ietvaros notiek centralizēti tīmekļa vietnē https://www.macibaspieaugusajiem.lv

Jūs varat pieteikties no 31.maija līdz 30.jūnijam.

Jūs varat pieteikties uz vairākām  (līdz 3) programmām, kuras Jūs interesē, un izdarīt galīgo izvēli pirms līguma slēgšanas.

Jā, projekta ietvaros katrs nodarbinātais var mācīties divas reizes.

Nē, vienlaicīgi var mācīties tikai vienos kursos. Jūs varat pieteikties uz nākamajiem kursiem tad, ja esat jau saņēmis apliecību par iepriekšējo kursu beigšanu.

Jā, projektā var mācīties strādājošas un pašnodarbinātas personas no 25 gadu vecuma.

Jā, projektā var mācīties personas, kuras saņem vecuma vai cita veida pensiju, ja vienlaicīgi ir reģistrētas kā pašnodarbinātas personas vai ir darba ņēmēji.

Projektā var pieteikties, ja pieteikuma brīdī persona ir sasniegusi 25 gadu  vecumu. Maksimālā vecuma ierobežojumi nav noteikti.

Scroll to top