Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām)

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām)

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (BEZ priekšzināšanām) Klātienē 68 st., neklātienē 94 st.

klātiene – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Sekmēt izglītojamā spējas biznesa vadībai elektroniskā komercijā , izprotot to organizatoriskās formas, vadīšanas pieeju, problēmu identificēšanu un to risināšanu.

• Gūt priekštatu par elektroniskās komercijas biznesa komunikācijas modeļiem, kategoriju īpašībām un uzdevumiem.

• Izprast uzņēmējdarbības un vadībzinību aspektus elektroniskā komercijā uzņēmējdarbības attīstībai.

1Biznesa vadība digitālā vidē
2Elektroniskās komercijas pamati
3Mārketings elektroniskās komercijas vidē
4Normatīvie akti un tiesiskie un darījumi
5Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51.20 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top