Datu drošība un aktualitātes digitālajos rīkos

Datu drošība un aktualitātes digitālajos rīkos

Programmēšana (Programmēšanas tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim))

Datu drošība un aktualitātes digitālajos rīkos 100 ak.st.

  • teorija: 54 (no kurām 33 ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 46 (no kurām 27 ir neklātiene)

     

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Spēj ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.

2. Zina faktorus, kas var ietekmēt un apdraudēt cilvēka fizisko un garīgo veselību, drošības riskus, lietojot atvērtu datu apmaiņu, un vides ilgtspējības un ētiskos apsvērumus.

3. Izprot drošas informācijas aprites nepieciešamību un drošas darba vides nozīmi veselības saglabāšanai.

4. Spēj izskaidrot uzņēmējdarbības pamatjēdzienus un zina: uzņēmējam nepieciešamās rakstura īpašības un kompetences.

5. Izprot drošas uzvedības principus un atpazīst ikdienā iespējamās bīstamās situācijas, kas var ietekmēt personīgo (indivīda) un apkārt esošo cilvēku drošību.

6. Izprot darba aizsardzības būtību, darba devēja un nodarbināto lomu veselības un dzīvības saglabāšanā, darba aizsardzības pamatjautājumus par darba vides riska faktoriem un to iespējamo kaitējumu.

7. Spēj raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus .

8. Zina informācijas un sakaru tehnoloģijas aprīkojuma un iekārtu veidus, datoru, sadzīves elektroniskās iekārtas, biežāk lietotos programmatūras veidus un lietojumprogrammu veidus.

1Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 1.līmenis  
  1Digitālās informācijas lietošana, aizsardzība un drošība:
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības, darba drošības un ētiskie apsvērumi.
  2Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju izmantošana.
  3Digitālā identitāte un pratība: informācijas ieguves un komunikācijas
līdzekļu izmantošanas iespējas.
  4Ieskaite
2Iniciatīva un uzņēmējdarbība 1.līmenis  
  1Ievads uzņēmējdarbībā un biznesa ideja.
  2Klientu segmenti Attiecības ar klientiem.
  3Produkta vērtības nozīme. Produkta izplatīšanas kanāli
  4Ienākumu plūsma Resursi un līdzekļi.
  5Reģistrēšanai par pašnodarbinātu personu nepieciešamie dokumenti, to aizpildīšana. Nodokļi pašnodarbinātām personām.
  6Galvenās aktivitātes produktu radīšanai un mārketingam.
  7Galvenie sadarbības partneri.
  8Izmaksas, to izmantošana aprēķinos
  9Vienkāršota grāmatvedība
  10Ieskaite
3Sabiedrības un cilvēka drošība  
  1Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
  2Darba aizsardzība
  3Ugunsdrošība
  4Elektrodrošība
  5Civilā aizsardzība
  6Vides aizsardzība
  7Veselības mācība
  8Ieskaite
4EIKT pamatprocesi un darbu veidi  
  1EIKT nozares pamatprocesi.
  2EIKT nozares iekārtas
  3EIKT nozares uzņēmumi.
  4Elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifika.
  5Sadarbība ar citiem uzņēmuma darbiniekiem.
  6Darba vide un darba vides riska faktori EIKT nozarē.
  7Ieskaite
5EIKT drošības politikas veidošana  
  1Datu glabāšana un informācijas apmaiņa.
  2Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana.
  3Ļaundabīgā programmatūra.
  4Datorsistēmu un tīklu fiziskā aizsardzība.
  5Datorsistēmas un tīklu loģiskā aizsardzība.
  6Ieskaite

Pilna kursa maksa: 450.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 45.00 EUR

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top