Aplikāciju izstrāde

Aplikāciju izstrāde

Aplikāciju izstrāde

260 ak.st.

  • teorija: 107 (no kurām 74 ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 153 (no kurām 105 ir neklātiene)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Programmēšana (Programmēšanas tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim))

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Spēj raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus.

2. Izprot EIKT pamatprocesus un to savstarpējo sasaisti, izprot dažāda aprīkojuma nozīmi informācijas nosūtīšanā un uzkrāšanā, programmēšanas nozīmi iekārtu un programmatūras darbības nodrošināšanā.

3. Spēj izstrādāt vienkāršus algoritmus, un ir izpratni par programmēšanas lietojumu EIKT nozarē.

4. Zina programmēšanas pamatprincipus un izprot programmēšanas nozīmi informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares iekārtām.

5. Izprot programmēšanas valodu lietojumu algoritmu pierakstā.

6. Spēj identificēt un novērst lietotņu kļūdas un zina kļūdu meklēšanas iespējas lietotņu pirmkodā. Spēj izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares aktualitātes un attīstības tendences jaunu produktu izstrādē.

1EIKT pamatprocesi un darbu veidi  
  1EIKT nozares pamatprocesi.
  2EIKT nozares iekārtas
  3EIKT nozares uzņēmumi.
  4Elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifika.
  5Sadarbība ar citiem uzņēmuma darbiniekiem.
  6Darba vide un darba vides riska faktori EIKT nozarē.
  7Ieskaite
2Algoritmēšanas un programmēšanas pamati  
  1Algoritmu jēdziens, tā nozīme IKT jomā un tā pierakstīšanas veidi.
  2Algoritma struktūras veidi, to izstrāde, izmantojot blokshēmas pierakstu.
  3Vienkārša algoritma izstrāde un realizēšana programmēšanas valodā.
  4Programmēšanas pamati
  5Programmatūras izstrāde.
  6Cikliskas struktūras algoritmi
  7Masīvi
  8Algoritma pieraksts programmēšanas valodā.
  9Ieskaite
3Programmēšanas tehnoloģijas  
  1Programmatūras izstrādes stratēģijas.
  2Sistēmas analīze.
  3Sistēmas modelēšana.
  4Programmatūras prasību specifikācijas definēšana.
  5Programmatūras projektēšana.
  6Programmatūras implementēšana.
  7Programmatūras atkļūdošana.
  8Programmatūru pavadošā dokumentācija
  9Strukturālā testēšana.
  10Funkcionālā testēšana.
  11Programmatūras testēšanas dokumentācija.
  12Programmatūras uzturēšana.
  13Ieskaite
4Matemātikas speciālās nodaļas  
  1Matricas
  2Kopu teorijas elementi
  3Kombinatorikas pamati
  4Loģiskās operācijas
  5Modelēšanas jēga un pamatprincipi
  6Grafu teorijas elementi
  7Tīklveida plānošana
  8Ieskaite
5EIKT drošības politikas veidošana  
  1Datu glabāšana un informācijas apmaiņa.
  2Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana.
  3Ļaundabīgā programmatūra.
  4Datorsistēmu un tīklu fiziskā aizsardzība.
  5Datorsistēmas un tīklu loģiskā aizsardzība.
  6Ieskaite
6Lietotnes programmēšana  
  1Lietotņu veidošana.
  2Lietotņu darbības testēšana.
  3Lietotnes koda pārbaude.
  4Lietotnes programmas koda uzlabošana.
  5Ieskaite
7EIKT produktu izstrāde  

Pilna kursa maksa: 1170.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 117.00 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top